Gümrük Müşavirliği & Trafik Müşavirliği & Sigorta Acenteliği

Gümrük Müşavirliği & Trafik Müşavirliği & Sigorta Acenteliği

[ventoux_flexsldr id=”slider1″ animation=”slide” direction=”horizontal” speed=”7″ navigation=”true”]
[ventoux_flexsldr_images]http://ventouxdemo.vidall.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/portfolio1.jpg[/ventoux_flexsldr_images]

[ventoux_flexsldr_images]http://ventouxdemo.vidall.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/portfolio2.jpg[/ventoux_flexsldr_images]

[ventoux_flexsldr_images]http://ventouxdemo.vidall.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/portfolio3.jpg[/ventoux_flexsldr_images]
[/ventoux_flexsldr]

[ventoux_row]

[three_columns]

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ & SİGORTA ACENTELİĞİ 

LGümrük Müşavirliği & Trafik Müşavirliği & Sigorta Acenteliği vb alanlarda faaliyet gösteren firmalar muhasebe, müşavirlik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Client: Master plan
  • Skill-set: Web, branding, design
  • Visit site: example.com

[/three_columns]

[nine_columns]

[ventoux_tabgroup]
[ventoux_tab title=”Gümrük Müşavirliği”]

Gümrük Müşavirliği (Sadece bu sektörle iştigal edebilir) Faaliyetleri ile uğraşan firmaların amaç ve iştigal konuları aşağıdaki maddelerdeki gibi özetlenebilir:

– 4458 sayılı Gümrük kanunu ve gümrük yönetmeliğinde belirtilen yasal haklar çerçevesinde gümrük müşavirliğince hakiki ve hükmi şahıslar adına dolaylı temsil sıfatıyla Türkiye gümrük bölgesi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü gümrük işlemini takip edip sonuçlandırmak.
-Konusu ile ilgili her türlü müşavirlik hizmeti vermek.
-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

[/ventoux_tab]
[ventoux_tab title=”Sigorta Acenteliği”]

Sigorta Acenteliği (Sadece bu sektörle iştigal edebilir) Faaliyetleri ile uğraşan firmaların amaç ve iştigal konuları aşağıdaki maddelerdeki gibi özetlenebilir:

-Şirket, Türkiye’deki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye’deki şubelerinin, ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik alarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek.
-Şirket, sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık hizmetleri vermek.
-Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü kara ve hava taşıtları satın almak, kiralamak ve satmak.
-Şirket, konusu ile ilgili iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, şirketin borç ve alacaklarına teminat olarak ipotek vermek ve almak.
-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın almak, bunları işletmek, kiraya vermek, satmak, başkalarına ait taşınmaz malları ipotek ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotekleri fek ettirmek.
-Şirketin amacına uygun konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklık kurmak.
-Amacına uygun tanıtma, geliştirme ve pazarlama için yurt içi fuar ve sergilere katılmak. Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

 

[/ventoux_tab]
[ventoux_tab title=”Trafik Müşavirliği”]

-Trafik müşavirliği hizmetleri yapmak;her nevi nakil vasıtalarının alım, satım, devir, tescil, zayi, ruhsat yenileme ve çıkarılması, plaka yenileme ve çıkarılması işlemlerini yapmak.

[/ventoux_tab]
[/ventoux_tabgroup]

[/nine_columns]

[/ventoux_row]

2 Mayıs 2015