Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası

Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası

GENÇ GİRİŞİMCİLERE KAZANÇ İSTİSNASI

Yazan | Uzmanlar Mali Müşavirlik

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yer alan vergi ile ilgili düzenlemelerden Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası başlığı aşağıda detaylandırılmıştır.

  1. Genç girişimcilerde kazanç istisnası:

Kanunun 1 nci maddesiyle  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle genç girişimcilere Kazanç istisnası getirilmiştir. İlgili madde aynen aşağıya çıkarılmıştır:

MADDE 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir:

“”Genç girişimcilerde kazanç istisnası:

Mükerrer Madde 20- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibari ile yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1-İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2-Kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)

3-Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibari ile bu maddedeki şartları taşıması,

4-Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derce dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.””


DETAYLAR : 

Yeni ihdas olunan “genç girişimcilerde kazanç istisnası” ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanların kazançlarının 75 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı, gelir vergisinden istisna edilmektedir. Bu istisna yalnız tam mükelleflere tanınmış olup, dar mükelleflerin bu istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. 

Bu istisna, faaliyete başlanılan yıl dâhil olmak üzere, faaliyete başlamayı izleyen üç yıl uygulanacaktır. Örneğin 2016 yılının Kasım ayında mükellefiyet tesis ettirerek büro açan bir avukatın, 2016, 2017 ve 2018 kazançlarının 75 biner lirası vergiden istisna olacaktır. Bu avukata tavsiyemiz, iki ay daha bekleyip 2017 Ocak ayında mükellefiyet tesis ettirmesi ve/veya faaliyete başlaması olacaktır. Çünkü bu durumda büyük bir olasılıkla (2016 yılının son iki ayında 75 bin liradan fazla kazanç elde edemeyecekse) daha fazla istisnadan yararlanacaktır. 

Yasa hükmü, “mükellefiyeti tesis olunan (…) gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren” dediği için istisnanın, faaliyete başlanılan yıldan itibaren uygulanması gerekmektedir. Örneğin, 2016 Kasım ayında bir büro kiralayan, ancak kira ödemelerinden veya çalıştırmaya başladığı büro elemanının ücretinden stopaj yapmak için mükellefiyet tesis ettiren, buna karşılık 2017 Ocak ayının ortasına kadar hiç faaliyette bulunmayarak sadece bürosunu tefriş ettiren bir mali müşavirin, bu istisnadan 2017 yılı itibariyle yararlanmaya başlaması ve 2018 ile 2019 yıllarında da yararlanması gerekecektir. Ancak bu durumda olanların, mükellefiyet tesislerinde, faaliyet göstermeyeceklerini, sadece büro tefrişi ile ilgileneceklerini, faaliyete başlama tarihini ayrıca idareye bildireceklerini dilekçelerinde vurgulamaları, daha sonra faaliyete başlama tarihlerini ayrıca vergi dairesine bildirmeleri yararlı olacaktır.

Bu istisnadan yararlanabilmek için ticari, zirai veya mesleki mükellefiyeti tesis ettirenin, mükellefiyetin başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Ancak bu koşula uygun olarak mükellefiyet tesis ettirenler için, istisna süresince bu koşulun varlığı aranmayacaktır. Yani 29 yaşının içinde mükellefiyet tesis ettiren bir tacir, 30 ve 31 yaşlarında da bu istisnadan yararlanacaktır. Yaş koşulu, faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortaklar için aranacaktır. 


Yararlı Olması Dileğiyle | Uzmanlar SMMM #genç girişimciler #teşvik #vergi istisnası # kazanç istisnası


kaynak : DÜNYA –  Dr. Bumin DOĞRUSÖZ

 

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*