2016 Yılı Vergi Affında Merak Edilen Sorular

2016 Yılı Vergi Affında Merak Edilen Sorular
KİMLER YARARLANABİLİR ?

TBMM’ye sunulan ve 26.07.2016 tarihinde görüşülecek olan Yasa muhtemelen Ağustos ayı içinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Yasa 30.06.2016 tarihine kadar ödenmemiş kesinleşmiş vergi, resim, harç, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi, gecikme zammı… içermektedir. 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre ödenmesi gereken bütün borçlar bu Yasa kapsamında. Ayrıca emlak vergisi, çöp vergisi, ecri misiller, SGK’ ya ödenen bütün SGK primleri, idari para cezaları bunların gecikme zamları da af yasası kapsamında.

VERGİ ASLI, SGK PRİM ASLI, İDARİ PARA CEZALARI YASA KAPSAMINDA NASIL DEĞERLENDİRİLECEKTİR ?

Vergi asılları affa girmemektedir. Ancak, bu anapara 36 takside kadar vadelendirilecektir. Mükelleflerin talep etmesi halinde anapara faizsiz peşin olarak ödenebilir. Ödeme Ekim 2016 tarihinde ilk taksit yani birinci taksit olarak başlamaktadır. Yasa’nın Resmi Gazetede yayımını izleyen ikinci aydan itibaren ödemeler tercih edilen vadeye göre yapılabilecektir. Vadeli ödemelerde Yİ-ÜFE uygulanarak taksit miktarına faiz gibi eklenip, toplam rakam taksit tutarını gösterecektir.

YENİ VERGİ AFFI HÜKÜMLERİNE GÖRE SAHTE FATURA DÜZENLEYENLERİN VEYA KULLANANLARIN BU YASA KARŞISINDA AKIBETİ NEDİR ?

Sahte fatura düzenlenme hakkında düzenleme raporu alan kimseler bu Yasa’nın matrah artırımı ile ilgili hükümlerinden faydalanamazlar. Sahte fatura kullanıcıları açısından Yasa’nın matrah artırımı hükümleri uygulanır. Özetle sahte fatura kullananlar matrah artırımı yoluyla vergi incelemesinden kurtulacaklardır. Böylece gelir, kurumlar, KDV ve muhtasar yönünden matrah artıranlar 2011 ila 2015 yılları arası vergi incelemesine tabi olmayacaktır.

YENİ VERGİ AFFI YASASI KAPSAMINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI HANGİ VARLIKLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEKTİR ?

Yeni vergi affı Yasası hükümlerine göre ( mad. 7 hükmüne göre ) yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının, bu maddedeki hükümler kapsamında 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler. Bu Yasa kapsamında getirilecek olan değerlerden vergi alınmayacaktır. Ayrıca herhangi bir vergi incelemesi de söz konusu olmayacaktır. Diğer başka Yasalar kapsamında da bu konuda herhangi bir soruşturma yapılmayacaktır.

USULSÜZLÜK CEZALARI VE DİĞER SGK İDARİ PARA CEZALARININ DURUMU NEDİR ?

Özel usulsüzlük cezaları af kapsamındadır. Tarhiyat aşamasında olan cezalar için tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde dava açılmaması veya daha önce dava açılmışsa bu davadan vazgeçilmesi gerekecektir. İhtilafın aşamasına göre kesilen cezanın %50’si veya duruma göre cezanın %75’lik kısmı silinmektedir. Henüz dava açma aşamasına gelmemiş cezalarda ise cezanın önemli bir kısmı silinmektedir. ( Yasa maddesi mad. 4/2)

KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA OLAN ALACAKLAR AÇISINDAN DURUM NEDİR?

Yasa’nın 3/1 hükmüne göre Yasa’nın yayımlandığı tarih itibari ile vergi mahkemelerinde veya Danıştay da devam eden davalarda ( Gümrük vergileri dahil) dava sonuçlanmadan Yasadan faydalanabilir. Bu durumda vergi aslının %50’si Yasada belirtilen koşullar dahilinde ödenmesi veya defaten ödenerek itilafın sonlanması gerekir. Ödemelerinde bu kapsamda devam ettirilmesi ayrıca gerekecektir. Uzlaşma talep edilmiş fakat henüz uzlaşma günü belli edilmemiş ise; bu tarhiyatlarda Yasa kapsamında olup, vergi aslının %50’si taksitle veya peşin olarak ödenir. Bakiye verginin %50’si ve buna bağlı vergi ziyaı cezaları silinecektir. Dava açma süresi dolmamış tarhiyatlarda da anaparanın sadece %50’si ödenerek bakiye cezalar, gecikme faizi silinecektir. Yasa’nın en uygun af maddesi de bu maddedir. (Bkz: mad. 3 -4)

TRAFİK PARA CEZALARI, GÜMRÜK VERGİLERİ, EMLAK VERGİLERİ, ÇÖP VERGİSİ YASA KAPSAMINDA MIDIR?

Trafik para cezaları, emlak vergileri, bunların gecikme zamları, gümrük vergileri, bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları da af kapsamındadır. Bakanlık tarafından çıkarılacak genel tebliğler ekindeki standart dilekçeler doldurularak, en geç Ekim ayı içerisinde vergi dairelerine başvurulması gerekir. Müracaatlar yazılı dilekçe dışında da e-mail yoluyla Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine yapılabilir. Ödemeler dilekçedeki taksit sayısına göre veya peşin olarak da yapılabilir. Ödemelerde banka üzerinden taksitler yatırılabilir. Ayrıca PTT kanalıyla da yapılabilir. Müracaat dilekçeleri vergi dairelerine elden verilebilir. PTT kanalıyla taahhütlü yollanabilir.

Uzmanlar Mali Müşavirlik | Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği VARSAV – ZİYA ADATEPE’ye teşekkür ederiz. 

Faydalı Olması Dileğiyle… 

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*