ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | KISACA A.G.İ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | KISACA A.G.İ

Yazan | Uzmanlar Mali Müşavirlik 

Asgari Geçim İndirimi(AGİ), 16 yaşından büyük olan çalışanların asgari geçimini sağlayacak bölümünün gelirinden düşürülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Yani kazanılan gelirin bir kısmının istisnaya tabi tutulmasıdır.

AGİ her yıl hesaplanarak güncellenen bir değerdir. Asgari Geçim İndirimi hesaplamalarında asgari ücretin yıllık brüt tutarı, işçinin medeni durumu ve çocuk sayısı dikkate alınarak belirlenir. İşçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan ve herhangi bir gelir elde etmeyen eş için % 10, Çocukların her biri için ilk iki çocuk % 7,5,  üçüncü çocuk için % 10 ve diğer çocuklar için % 5 i uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır.

Burada çocuklardan anlaşılması gereken durum ise;

 • Mükellefle birlikte oturan,
 • Mükellef tarafından bakılan(nafaka verilen, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olan çocukları ifade ettiğidir.                                        

Asgari Geçim İndirimden Kimler Yararlanır?

1-Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler(Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler)

2-Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.

3-Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler(Örneğin kurumların yönetiminde görevli olanlar).

(Asgari ücret; 2016 yılı için (01.01.2016 – 31.12.2016) aylık brüt 1.647,00 TL net 1.177,46 TL olarak dikkate alınmıştır)

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI
Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2009) Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2010) Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2011) Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2012) Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2013) Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2014) Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2015) Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı (2016) Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret
01/01/2016-31/12/2016
Bekâr ve 16 Yaşından Küçükler İçin 49,95 TL 54,68 TL 59,74 TL 66,49 TL 73,40 TL 80,33 TL 90,11 TL 123,53 TL 1.300,99 TL
Evli eşi çalışmayan çocuksuz 59,94 TL 65,61 TL 71,69 TL 79,79 TL 88,07 TL 96,39 TL 108,14 TL 148,23 TL 1.325,69 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 67,43 TL 73,81 TL 80,65 TL 89,76 TL 99,08 TL 108,44 TL 121,65 TL 166.67 TL 1.344,13 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 74,92 TL 82,01 TL 89,61 TL 99,73 TL 110,09 TL 120,49 TL 135,17 TL 185,29 TL 1.362,75 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 79,92 TL 87,48 TL 95,58 TL 106,38 TL 117,43 TL 128,52 TL 144,18 TL 197,64 TL 1.375,10 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 84,92 TL 92,95 TL 101,55 TL 113,03 TL 124,77 TL 136,55 TL 153,19 TL 209,99 TL 1.387,45 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuk (*) 209,99 TL 1.387,45 TL
Evli eşi çalışan çocuksuz 49,95 TL 54,68 TL 59,74 TL 66,49 TL 73,40 TL 80,33 TL 90,11 TL 123,53 TL 1.300,99 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuk 57,44 TL 62,88 TL 68,70 TL 79,46 TL 84,40 TL 92,37 TL 103,63 TL 142,05 TL 1.319,51 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuk 64,94 TL 71,08 TL 77,66 TL 86,43 TL 95,41 TL 104,42 TL 117,15 TL 160,58 TL 1.338,04 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuk 69,93 TL 76,55 TL 83,63 TL 93,08 TL 102,75 TL 112,46 TL 126,16 TL 172,94 TL 1350,40 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuk 74,92 TL 82,01 TL 89,61 TL 99,73 TL 110,09 TL 120,49 TL 135,17 TL 185,29 TL 1.362,75 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuk 79,92 TL 87,48 TL 95,58 TL 106,38 TL 117,43 TL 128,52 TL 144,18 TL 197,64 TL 1.375,10 TL
Evli eşi çalışan 6 çocuk 84,92 TL 92,95 TL 101,55 TL 113,03 TL 124,77 TL 136,55 TL 153,19 TL 209,99 TL 1.387,45 TL
Evli eşi çalışan 7 çocuk (*) 209,99 TL 1.387,45 TL
(*) Uygulanacak asgari geçim indirimi, asgari ücretten kesilmesi gereken % 15 oranındaki gelir vergisinden fazla olamayacağı için, 2016 yılında çalışana (mükellefe) asgari geçim indirimi çerçevesinde yapılacak ödeme 209,99 TL’yi geçemez. Bu nedenle, eşi çalışmayanlara 4 çocuktan fazlası, eşi çalışanlara ise 6 çocuktan fazlası için ilave herhangi bir ödeme yapılmaz.
Asgari Geçim İndirimini KISAYOL HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

UYGULAMA

 • İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.
 • İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
 • İndirim; ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Asgari Geçim İndirimi hesaplamasına esas olacak oranların belirlenmesinde;
 • Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak dikkate alınacaktır.
 • Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.
 • Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacaktır.
 • Ücretliler durumlarında meydana gelen değişiklikleri (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.
 • Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek vergi zıyaı hükmündedir.
 • İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenecektir.
 • Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.

Yazan, Uzmanlar SMMM -#agi #asgari geçim indirim #agi 2016 #agi tutarlar #bekar #evli #evli eşi çalışan


0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


*